E-Books


Portrait Of Guru

Discourses on "Maneesha-Panchakam" of Jagadguru Shri Adi Shankaracharya

Portrait Of Guru - New

Discourses on “Maneesha-Panchakam” of Jagadguru Shri Adi Shankaracharya by Poojya Swami Shri Ishwarananda Giriji Maharaj

Pranava

Mediations on the Sacred Om by Swami Ishwaranand Giri

Pranavopasan

Hindi translation of Swami Ishwaranand Giri's Pranava by Swami Shri Samvit Somgiriji. An Interpretation of Pranava dhyan, Atharvashirshopnishad, Pranavaswatraj and Pranavanusmriti shlokas.

Puranottak Shatrudri Sukta

With Shiv Puja Anusandhan

Samvit Chakravarti Shri Guru

Discourse on Guru Parampara and Guru Atmakatha