E-Books


Samvit Saparya - New

Panch Dev, Shri Guru evam anya Devata, Taru, Shri Bhagavad Gita, Vyas aadi ki visrut Puja vidhi, Archana ki Ashtottar Namavaliyan evam Vedsaar Shiv Sahasranamavali aadi Puja sahitya se sampoorna

Samvit Stotra Sangraha

Collection of Sarva Deva Stuti, Mangal Shlokam Aditya Hridaya Stotra, Amodh Shivkavacham, Narayan Hridayam etc

Samvit Stotra Sangraha - Part II (Hindi)

Published and Prevailing Stotra in Samvit Sabha and Gurupurnima etc

Samvit Swandhyaya Suman

Literature used in Shri Gurupurnima etc special festivals

Samvitkan

A compilation of the Preachings of Swami Ishwaranand Giri. Hindi translation of 'Soul to Soul'.