E-Books


Sanatana Dharma

Essays and Talks by Paramahamsa Parivrajakacharya Poojya Swami Shri Ishwarananda Giriji Maharaj

Sankaralok Dipika

Worship procedure for Shri Amruteshwar Mahadev in Sankaralok ashram, Shri Shankar bhagwat padacharya with shasranamastrotra namavali.

Shikhsavalli (Hindi)

Based on the Taitriya Upnishad

Shiva-Shakti Mahayoga

Discourses by Swami Ishwaranand Giri

Shivaradhana

अर्बुदाचल के संतसरोवरस्तिथ श्री सोमनाथ महादेव मंदिर में प्रातः सायं की आराधना में प्रयुक्त साहित्य का संकलन

Shivaradhna (Hindi)

Literature used in the Dawn / Dusk Worship of Shri Somnath Mahadev at Sant Sarovar in Arbuadachal.