To Download ebooks & Audios, click on the name of the book/audio in the tables below..
Physical copies of Books / CDs / DVDs are available at all Samvit Ashrams and can be purchased from there.
For addresses and contact details, Kindly click here

Samvit Prakashan Suchi

Sr. No. Name Price
1 "Samadhi Sudha" - Nector of Meditation in Hindi 0
2 "Samvit Sadhana" - Hindi 0
3 "Sanatan Dharma - सनातन धर्म" 0
4 Aatma Shuddhi 100
5 Adi Shankaracharya 100
6 Anand Mimamsa (Hindi) 100
7 Anant Ki Ahat 100
8 Antar Vikas 100
9 Arbudanjali 100
10 Brahma Vidya 100
11 Dhyan Yog 100
12 Diamonds Sixty 100
13 Emacipation 100
14 Gangaradhana 100
15 Gauri Dashkam 100
16 Gita ka Karm Darshan 100
17 Gita Sadhana Sopan 100
18 Gitanusandhan 100
19 Gitopasana 100
20 Grhasthashram Ek Sadhana 100
21 Haimavati 100
22 Lotus Blooms a Hundred (English) 100
23 Mukti Ka Marg 100
24 Nector of Mediation 100
25 Nitya Nutan 100
26 Paradevata - God, the Mother 100
27 Paratpar Shiv 100
28 Patte Sharat Ke 100
29 Personally Speaking 100
30 Portrait of Guru 100
31 Portrait Of Guru 100
32 Portrait Of Guru - New 150
33 Pranava 100
34 Pranavopasan 100
35 Puranottak Shatrudri Sukta 100
36 Samvit Chakravarti Shri Guru 100
37 Samvit Guru Lahari 100
38 Samvit Sadhna (English) 100
39 Samvit Sadhna (Hindi) 100
40 Samvit Sankirtan Saar (Hindi) 100
41 Samvit Sankirtan Saar Prarishisht (Hindi) 100
42 Samvit Saparya 100
43 Samvit Saparya - New 150
44 Samvit Stotra Sangraha 100
45 Samvit Stotra Sangraha - Part II (Hindi) 100
46 Samvit Swandhyaya Suman 100
47 Samvit Swyam (Hindi) 100
48 Samvitkan 100
49 Sanatana Dharma 100
50 Sankaralok Dipika 100
51 Shikhsavalli (Hindi) 100
52 Shiva-Shakti Mahayoga 100
53 Shivaradhana 100
54 Shivaradhna (Hindi) 100
55 Shri Dakshinamurti Sahasranam Stotram (Sanskrit) 100
56 Shri Ganesh Sahara Namavali 100
57 Shri Ganesh Tatva (Hindi) 100
58 Shri Girirajeshwari Nirajan Vidhi (Sanskrit) 100
59 Shri Gitamrit (Hindi) 100
60 Shri Guru Traya (Hindi) 100
61 Shri Katyayani Shakti Pitha (Hindi) 100
62 Shri Samvit Somnath Panchak Stotram (Hindi, Sanskrit) 100
63 Shri Shankaracharya 100
64 Shri Suryopanishat 100
65 Shri Tatva 100
66 Shri Vasishtha Gita (Hindi, Sanskrit) 100
67 Shrimad Devi Gita 100
68 Shrisamvitguru Prarthana Panchadashi Stotra (Sanskrit, Hindi, English) 100
69 Soul Supreme (English) 100
70 Soul to Soul 100
71 Swaswaroopanusandhanam 100
72 Taru Manjari 100
73 Taru Sanskriti (Hindi) 100
74 The Call of the Divine (English) 100
75 The Glory of The Divine Mother 100
76 The Path and Power of Meditation 100
77 Towards Fulfilment (English) 100
78 Updesh Panchakam (Hindi) 100
79 Vajra Shashti 100
80 Vision of Life (English) 100
81 Walking with God 100
82 What is Samvit Sadhna? 100
83 Yuva - Sanskriti aur Sadhana 100
84 “Brahmavidya” - ब्रह्मविद्या 0
85 “Soul to Soul” - आत्मा से आत्म संवाद 0
86 “Towards Fulfillment - पूर्णता की ओर“ 0
87 ”Soul Supreme” - पुरुषोत्तम - योग 0

Pravachan C. D.

Sr. No. Name Price
1 AntaMarga 50.00
2 Amrut Setu 50.00
3 Adhyatma Lakshmi 50.00
4 Karma Samrpan 50.00
5 Kailas Sanjali 50.00
6 Gita sadhana 1 -2 – 3- 4 100.00
7 Devi tatva 50.00
8 Durga Saptashati 1 -2-3-4 100.00
9 Dhyananjan 1-2-3-4 100.00
10 Dhynyo Gruhsthasram 50.00
11 Nari aur Naitikta 50.00
12 Purn Guru Ved Vyasa 50.00
13 Mrutyu ke par 50.00
14 Vedant Nishtha 50.00
15 Varsharanbha 50.00
16 Shankar Jayanti Set 1-2-3 100.00
17 Shankar vedant ke tin sopan 50.00
18 Shivranjani 1-2 100.00
19 Samrpit Jivan – Gan Sansakruti 50.00
20 Sarvatma bhav 50.00
21 dhyan pradipoharha 50.00
22 Dhyan ditya Shankaracharya 50.00
23 Shri Guru Sawarup 50.00
24 Shri mada Bhagavat Gita v Sadhana 50.00
25 Shyeyomarga 1-2-3 100.00
26 Tanmayata 100.00
27 Shuddhdi se siddhi
28 Deep Bano
29 Jeevan ka Brahma Sutra
30 Guru Ki Jnan Drishti
31 Vrat Ke Teen Niyam
32 Geeta Saptapadi
33 Atma Darshan 2
34 Amrut Shree
35 Geeta Sampurna Shashtra
36 Shashtra Parampara
37 Nitya Nutan
38 Adhyatma Vikas (Vivah Tatva 6)
39 Vasantotsav
40 Shree Ganesh tatva
41 Surya Upasana
42 Sangachchavam (Guru Poornima 2015)
43 Jeevan Dhrushti mein Parivartan – Mann ki Chikitsa
44 Vag Amrut
45 Jnan Pradeepohar
46 Armrut Tatva
47 Aatma Raksha
48 Vedshala Udhdghatan aur shri Ram Avatarn
49 Aatma Darshan
50 Amrut Upasana
51 Sanyas Parmo Dharma
52 Vishnu Priya
53 Bhakti Sadhana

Kirtan C. D

Sr. No. Name Price
1 Adhytma Laxmi 50
2 Amrit Setu 50
3 Antarmarg 50
4 Art of Listening 50
5 Bhajnamrut 2 - 3 50
6 Change the Dynamism of Life 1-2 100
7 Devi Kirtan 1 100
8 Devi Kirtan 2 100
9 Devi Kirtan 3 100
10 Devi Storta 100
11 Dhanyo Grahstha 50
12 Gansanskriti and Karm Samarpan 100
13 Guru Ki Gyan Drishti 50
14 Guru Kirtan 1 100
15 Guru Kirtan 2 100
16 Guru Kirtan 3 100
17 Guru Stotra 2 100
18 Hari Kirtan 100
19 Hari Stotra 100
20 Jeevan Ka Brahma Sutra 50
21 Mrityu ke paar 50
22 Nari aur Naitikta 50
23 Sadhana Kirtan 100
24 Sangeet Hirak Manimala-Guru Poornima-2016 50
25 Sarvatm Bhav 50
26 Shiv Kirtan 1 100
27 Shiv Kirtan 2 100
28 Shiv Kirtan 3 100
29 Shiv Kirtan 4 100
30 Shiv Stotra 2 100
31 Vedant Nishtha 50
32 Vividh Kirtan 1 100
33 Vividh Kirtan 2 100

Video D.V.D. / V.C.D.

Sr. No. Name Price
1 Antar Vikas Sadhana 100.00
2 Uttarayan 100.00
3 Vigishwari Tatva 100.00
4 Srujan 100.00
5 Sahmbha Sadashiva 150.00
6 Jivan Setu ( Vidio C. D. ) 100.00
7 Purushottam Parichintan set 2 600.00
8 Vaidyanatha Guru Purnima set -2 400.00
9 Shiva Tatva ( Vidio C. D) 100.00
10 Shiratri 2010 100.00
11 Dharma ki pratishtha 100.00
12 Abhidyananjali 100.00
13 Arbudachal mai Samvit 200.00
14 Gita Mahayoga 300.00
15 Awataran, dharma Nishtha, Barmha Nishtha, Samvit Nishtha
16 Safal Jivan
17 Jivan Drusti mai parivartan – Man ki Chikitsa
18 Jivan Krida
19 Vivah Tatva – 1DVD
20 Vivah Tatva – 2DVD
21 Vivah Tatva – 3DVD
22 Shri Ganesh Tatva
23 Jeevan ka Uttarayan (Vivah Tatva – 4 DVD)
24 Agni Somatmakam Jagat (Vivah Tatva – 4 DVD)
25 Rishi Vashisht Dwaar Lokarpana Mahotsav
26 Trambak Shiva
27 Bhagavd Gita – The Eternal Path
28 Atmavaan Baano – 1 & 2
29 Devi tatva